Wiadomości

Wnioski o PESEL dla uchodźców


Od dzisiaj obywatele Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, mogą starać się o nadanie im numeru PESEL. Jak złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy uciekającego z tego kraju przed wojną? Jakie dokumenty trzeba okazać przy składaniu wniosku? Gdzie znaleźć odpowiednie formularze? Kiedy numer PESEL nie może być nadany?

W dniu 12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono specustawę regulującą kwestię udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. poz. 583).

Specustawa uznaje za legalny pobyt obywateli ukraińskich oraz ich małżonków nieposiadających ukraińskiego obywatelstwa w Polsce przez 18 miesięcy liczonych od 24 lutego 2022 r. jeśli osoby te wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przez ukraińsko-polską granicę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Z praktycznych względów Ukraińcom rekomenduje się o wystąpienie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL.

PESEL będzie potrzebny do złożenia wniosków o udzielenie świadczeń, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.  

Z uwagi na konieczność dostosowania infrastruktury technicznej do nowej sytuacji wnioski będzie można składać w dowolnym urzędzie gminy od najbliższej środy (16 marca 2022 r.).

Nowe formularze wniosku zostały udostępnione przez Ministra Cyfryzacji tutaj: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html.

Formularze są dwujęzyczne tj. polsko-ukraińskie oraz polsko-rosyjskie.

Co zawiera wniosek?

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy zawiera:

1) imię (imiona);

2) nazwisko;

3) unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński;

4) obywatelstwo;

5) imię matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;

6) nazwisko matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;

7) imię ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;

8) nazwisko ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;

9) numery PESEL rodziców, o ile zostały nadane i są znane;

10) datę urodzenia;

11) miejsce urodzenia;

12) kraj urodzenia;

13) płeć;

14) datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

15) datę złożenia wniosku;

16) adnotację o tym, czy odciski palców zostały pobrane;

17) adnotację urzędnika o wyniku lub przyczynach braku weryfikacji z rejestrem obywateli Ukrainy prowadzonym przez Straż Graniczną;

18) informacje dotyczące sprawowania faktycznej opiekę nad dzieckiem , w tym między innymi wskazanie stosunku pokrewieństwa z dzieckiem – jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego braku – innej relacji łączącej tę osobę z dzieckiem;

19) oświadczenie o przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;

20) oświadczenie o byciu małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;

21) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

22) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;

23) własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu.

Dodatkowo

Wniosek ten może zawierać:

1) adres poczty elektronicznej;

2) numer telefonu komórkowego;

3) zgodę na:

a) wprowadzenie danych, o których mowa w pkt 1 lub 2, do rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070),

b) potwierdzenie profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z art. 4 ust. 2-21 specustawy wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, trzeba złożyć osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek ten powinien złożyć jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25 specustawy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców. Przy czym nie pobiera się odcisków palców od osoby:

1) która nie ukończyła 12. roku życia;

2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;

3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Odciski palców pobiera się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Co trzeba mieć ze sobą przy składaniu wniosku? Jakie zdjęcie?

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

  • dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
  • w przypadku osób poniżej 18 roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie,

Co ważne, może być to także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie.

Do wniosku niezbędne jest także zdjęcie spełniające wymagania jak do dowodu osobistego tj.:

  • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek,
  • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
  • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).

Urzędy gminy mogą zapewnić możliwość nieodpłatnego wykonania takiej fotografii.

Kiedy organ może odmówić nadania PESEL?

Organ gminy odmawia w drodze decyzji nadania numeru PESEL, w przypadku gdy:

1) fotografia załączona do wniosku nie spełnia ww. wymagań określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

2) nie zostały pobrane odciski palców, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 4 ust. 9 specustawy;

3) potwierdzenie tożsamości nastąpiło na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 13 specustawy, a w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 14, ustalono, że w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 3, zamieszczono serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

Od decyzji odmownej nie służy odwołanie.

Źródło: Infor

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
429 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *