Różne

Wszystko o 400 plus. Komu przysługuje? Jak i gdzie złożyć?


Od 1 kwietnia będzie możliwe składanie wniosku na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dopłata ta wyniesie maksymalnie 400 zł. Składanie wniosków odbywa się tylko drogą elektroniczną.

Rząd wprowadził nowy program dla rodziców. Nazywany jest 400 plus na dziecko, 400 plus na żłobek lub świadczenie żłobkowe. Jest to wsparcie dla rodziców dzieci, które nie kwalifikują się do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w ramach programu Polski Ład.

Celem wsparcia jest aktywizacja zawodowa rodziców, gdyż warunkiem przyznania 400 plus jest uczęszczanie dziecka do lat 3 do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostawanie pod opieką opiekuna dziennego. Świadczenie zostało wprowadzone rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2021 roku.

Dla kogo 400 plus?

400 plus to dofinansowanie przewidziane dla dzieci do lat 3, które nie skorzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W praktyce oznacza to przyznanie 400 plus dla:

 • pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie,
 • pierwszego dziecka w rodzinie, gdy kolejne dzieci są objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym,
 • dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna.

Ile wynosi dofinansowanie?

400 zł to maksymalna kwota dofinansowania, co oznacza, że w przypadku niektórych dzieci wyniesie ono mniej. Wszystko zależy od wysokości kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką opiekuna dziennego. W koszty te nie są wliczane koszty wyżywienia dziecka w placówce.

Przykład: jeśli za pobyt w żłobku rodzice płacą 600 zł i dodatkowo płacą 200 zł za wyżywienie, to kwota 600 zł zostanie zmniejszona o 400 zł więc rodzice zapłacą 200 zł za pobyt, a kwota za wyżywienie pozostanie bez zmian. Jeżeli rodzice płacą za pobyt dziecka w placówce 350 zł i 150 zł za wyżywienie, to rodzice za pobyt nie zapłacą nic (dofinansowanie wyniesie 340 zł), a za wyżywienie zapłacą tyle, ile dotychczas.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku można składać od 1 kwietnia 2022 roku. Wnioskom złożonym do końca maja ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka. Pod uwagą brany będzie jedynie okres od 1 stycznia 2022 r.

Wniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło opiekę w żłobku. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym został on złożony.

Jak złożyć?

Aby otrzymać 400 plus na dziecko w żłobku, należy złożyć odpowiedni wniosek:

 • DZ-R do ZUS – składa ojciec lub matka dziecka,
 • DZ-O – składają osoby pełniące pieczę zastępczą, opiekunowie prawni, faktyczni oraz inne osoby, którym sąd przekazał sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • DZ-O – składają dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych i ośrodków preadopcyjnych.

Wniosek o 400 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez:

 • platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
 • bankowość elektroniczną,
 • platformę Empatia.

Wniosek o objęcie dziecka dofinansowaniem 400 plus musi zawierać:

 1. Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, PESEL lub nr i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu, adres email.
 2. Dane dziecka: imię i nazwisko, date urodzenia, obywatelstwo, nr PESEL lub nr i serię dokumentu tożsamości, informację o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub objętego opieką dziennego opiekuna ze wskazaniem żłobka lub klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza, lub dziennego opiekuna, który sprawuje opiekę nad dzieckiem oraz klauzulę brzmiącą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
192 wyświetlenia

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *