Biznes

Ile wyniesie pensja minimalna w 2022 roku?


Od stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło o 210 zł i wynosi 3010 zł brutto, a stawka godzinowa to od teraz 19,70 zł brutto.

Płaca minimalna za pracę jest regulowana na mocy ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jej wysokość jest co roku przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, której to w terminie do 15 czerwca każdego roku, swoją propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia, przedstawia Rada Ministrów.

Według danych Ministerstwa Finansów minimalną płacę w Polsce pobiera obecnie około 2 miliony 400 tysięcy osób.

Pensja

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie o 210 zł – czyli do wysokości 3 010 zł brutto. Jest to wzrost o 7,5 proc w porównaniu do poprzedniego roku. W tę kwotę wliczone są następujące składki ZUS:

 • składka emerytalna – 293,78 zł,
 • rentowa – 45,15 zł,
 • chorobowa – 73,75 zł,
 • zdrowotna – 233,76 zł.

Łączna suma składek wynosi 646,44 zł. Oznacza to, że po ich odjęciu pensja minimalna netto wyniesie 2 363,56 zł.

Stawka godzinowa

Stawka godzinowa to minimalna kwota, jaką pracownik może otrzymać za godzinę swojej pracy. W 2022 roku wyniesie ona 19,70 zł brutto, co stanowi podwyżkę o 1,40 zł. Tutaj również należy odjąć składki ZUS:

 • składka emerytalna – 1,92 zł,
 • rentowa – 0,30 zł,
 • na ubezpieczenie zdrowotne – 1,57 zł.

Po ich podsumowaniu oraz odjęciu podatku zryczałtowanego w wysokości 2,00 zł na rękę dostaniemy 13,91 zł.

Wraz ze zmianą pensji i stawki godzinowej zmieni się również wysokość takich świadczeń jak:

 • wynagrodzenie minimalne za część etatu;
 • dodatek za pracę w porze nocnej;
 • wysokość odpraw;
 • odszkodowanie za mobbing;
 • odszkodowanie za naruszenia zasady równego traktowania pracowników;
 • wynagrodzenie za przestój.

Wynagrodzenie minimalne

W zależności od wymiaru etatu minimalne wynagrodzenie wynosi teraz:

 • pełny etat: 3 010 zł;
 • 3/4 etatu: 2 257,50 zł;
 • 2/3 etatu: 2 006,66 zł;
 • 1/2 etatu: 1 505 zł;
 • 1/3 etatu: 1 003,33 zł;
 • 1/4 etatu: 752,50 zł.

Dodatek za nockę

Zgodnie z art. 1517 § 1 Kodeksu pracy pora nocna to 8 godzin pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00. Jeśli pracownik wykonuje pracę w tych godzinach, należy mu się dodatek do wynagrodzenia. W świetle art. 1518 § 1 Kodeksu pracy jest to dodatek za każdą godzinę pracy w nocy w wysokości 20% stawki godzinowej obliczonej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Minimalna płaca w 2022 r. wynosić będzie 3010 zł brutto. Dodatek ten, w 2022 roku wyniesie odpowiednio:

styczeń 2022 3,96 zł
luty 2022 3,76 zł
marzec 2022 3,27 zł
kwiecień 2022 3,76 zł
maj 2022 3,58 zł
czerwiec 2022 3,58 zł
lipiec 2022 3,58 zł
sierpień 2022 3,42 zł
wrzesień 2022 3,42 zł
październik 20223,58 zł
listopad 2022 3,76 zł
grudzień 20223,58 zł

Odprawy

Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3.010 zł. W związku z tym, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynosi 45.150 zł (15 x 3.010 zł).

Uregulowane zostają również odprawy wynikające ze zwolnienia na wskutek pandemii. Zgodnie z art. 15gd tarczy antykryzysowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 tarczy antykryzysowej, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2022 r. maksymalna wysokość ograniczonej na tej podstawie odprawy wynosi 30.100 zł (10 x 3.010 zł).

Odszkodowanie za mobbing

Kodeks pracy stanowi, że mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Zgodnie z treścią art. 943 § 4 Kodeksu pracy pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Odszkodowanie za brak równego traktowania pracowników

Zgodnie z treścią art. 183d Kodeksu pracy: „Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów”.

Przestój

Zgodnie z art. 81 § 1  Kodeksu pracy, pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje:

 • wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, lub
 • 60% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli w 2022 r.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
64 wyświetlenia

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *