Różne

Umowa zlecenie jaki pit wystawia pracodawca 2017


Umowa zlecenie jest formą współpracy pomiędzy pracodawcą a zleceniobiorcą, która polega na wykonywaniu określonych czynności na rzecz pracodawcy. Pracodawca, który zatrudnia osobę na podstawie umowy zlecenia, ma obowiązek wystawienia jej PIT-11. W 2017 roku pracodawca powinien wystawić PIT-11 dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia. PIT-11 jest dokumentem, który informuje urząd skarbowy o dochodach uzyskanych przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia oraz o wysokości składek odprowadzanych do ZUS.

Jak wypełnić PIT-11 dla umowy zlecenia w 2017 roku?

PIT-11 jest formularzem, który należy wypełnić w przypadku otrzymywania dochodów z umowy zlecenia. Aby go wypełnić, należy uzupełnić dane dotyczące podatnika oraz informacje o dochodach i kosztach uzyskanych w 2017 roku.

Na pierwszej stronie PIT-11 należy podać dane osobowe podatnika, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania. Następnie trzeba wpisać numer rachunku bankowego, na który ma być przelana kwota podatku.

Na drugiej stronie PIT-11 należy podać informacje dotyczące dochodu uzyskanego z umowy zlecenia. W polu „Dochody” trzeba wpisać sumę brutto ze wszystkich umów zleceń, a w polu „Koszty” – sumę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych kosztów poniesionych przy realizacji umowy zlecenia.

Po uzupełnieniu formularza PIT-11 należy go podpisać i przesłać do urzędu skarbowego lub skorzystać z systemu e-deklaracji.

Jakie są zalety i wady umowy zlecenia?

Zalety umowy zlecenia:

– Umowa zlecenia jest elastycznym i prostym sposobem na zatrudnienie pracownika.

– Pracodawca nie musi ponosić kosztów związanych z ubezpieczeniem społecznym i składkami ZUS.

– Pracownik może samodzielnie decydować o godzinach pracy i miejscu wykonywania obowiązków.

– Umowa zlecenia jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą dorobić do swojego głównego źródła dochodu.

Wady umowy zlecenia:

– Pracownik nie ma prawa do urlopu ani innych świadczeń socjalnych, takich jak chorobowe czy macierzyńskie.

– Pracodawca nie ma obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia, co może prowadzić do niskich stawek godzinowych.

– Pracownik nie ma prawa do odprawy po rozwiązaniu umowy.

– Umowa zlecenia może być uznana przez urzędy skarbowe i ZUS jako stałe źródło dochodu, co oznacza, że pracownik będzie musiał opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i podatki od swojego wynagrodzenia.

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w 2017 roku?

Pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy zlecenia w 2017 roku ma obowiązek:

* określenia w umowie zlecenia wynagrodzenia, terminu i miejsca wykonania zlecenia oraz sposobu rozliczenia;

* udzielenia pracownikowi informacji o warunkach i sposobie wykonywania zlecenia;

* ubezpieczenia pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków;

* opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

* dostarczenia pracownikowi potwierdzenia dokonania opłat składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podsumowując, umowa zlecenie w 2017 roku wymaga od pracodawcy wystawienia PIT-11. Pracodawca powinien pamiętać, że musi on zostać wystawiony i dostarczony do urzędu skarbowego do końca stycznia następnego roku. Pracodawca powinien również pamiętać, że musi on uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia, które są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *