Różne

Kto musi tworzyć ZFŚS 2017?


ZFŚS 2017 to skrót od Zestawienia Funduszu Świadczeń Socjalnych, który jest obowiązkowym dokumentem dla wszystkich pracodawców. Jest to zestawienie wydatków na świadczenia socjalne, które są oferowane pracownikom w ramach ubezpieczenia społecznego. ZFŚS 2017 jest tworzony przez pracodawcę i musi być zatwierdzony przez odpowiednie organy państwowe. Dokument ten określa wszystkie świadczenia socjalne, które są oferowane pracownikom oraz ich warunki i zasady. ZFŚS 2017 jest ważnym dokumentem, ponieważ określa on zasady i warunki udzielania świadczeń socjalnych oraz poziomu ich finansowania.

Jak przygotować się do tworzenia ZFŚS 2017?

Aby przygotować się do tworzenia ZFŚS 2017, należy wykonać następujące czynności:

1. Przeanalizować aktualne przepisy dotyczące ZFŚS, aby upewnić się, że plan będzie zgodny z obowiązującymi przepisami.

2. Przeanalizować potrzeby i oczekiwania pracowników w odniesieniu do ZFŚS.

3. Przygotować budżet na ZFŚS na rok 2017.

4. Wybrać odpowiednie świadczenia i usługi, które będą oferowane w ramach planu ZFŚS 2017.

5. Ustalić zasady i warunki uczestnictwa w planie oraz określić sposoby jego realizacji i monitorowania skuteczności.

6. Przygotować dokumentację dotyczącą planu ZFŚS 2017, w tym regulamin, instrukcje i inne materiały informacyjne dla pracowników.

Jakie są wymagania dotyczące tworzenia ZFŚS 2017?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. o Funduszu Pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 967) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1825), pracodawcy są obowiązani do tworzenia ZFŚS w celu finansowania świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin.

Aby móc tworzyć ZFŚS, pracodawca musi spełnić następujące wymagania:

1) Pracodawca musi posiadać co najmniej 20 pracowników, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym lub mają prawo do emerytury lub renty;

2) Pracodawca musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne;

3) Pracodawca musi utworzyć oddzielną jednostkę organizacyjną, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie ZFŚS;

4) Pracodawca musi określić wysokość składek na ZFŚS oraz okres ich odprowadzania;

5) Pracodawca musi określić rodzaje świadczeń socjalnych, które będzie finansować ze środków ZFŚS;

6) Pracodawca musi określić warunki i tryb przyznawania świadczeń socjalnych oraz sposoby ich rozliczenia;

7) Pracodawca musi sporządzić regulamin ZFŚS oraz coroczną informację o jego funkcjonowaniu;

8) Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencje dotyczące funkcjonowania ZFŚS oraz sporządzać coroczną informację o jego stanie finansowym.

Jakie są korzyści z tworzenia ZFŚS 2017?

Tworzenie ZFŚS 2017 przynosi wiele korzyści dla pracowników i pracodawców. Przede wszystkim jest to doskonały sposób na zapewnienie pracownikom dodatkowych świadczeń, takich jak dofinansowanie do wypoczynku, szkoleń czy opieki medycznej. Pracodawcy mogą również skorzystać z ulg podatkowych, które są oferowane w ramach ZFŚS 2017. Ponadto tworzenie ZFŚS 2017 pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku firmy i zwiększanie jej atrakcyjności dla potencjalnych pracowników.

Podsumowując, tworzenie ZFŚS 2017 jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca powinien wybrać odpowiednią formułę i zapewnić odpowiednie środki finansowe na realizację planu. Pracownicy powinni mieć możliwość wyboru spośród oferowanych przez pracodawcę świadczeń i korzystać z nich w sposób, który najlepiej odpowiada ich potrzebom. Wszystkie te czynniki składają się na skuteczne tworzenie ZFŚS 2017.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *